Projekt Dišeči potencial Goričkega


Vodilni partner operacije

Tatjana Buzeti - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Vaneča 20g
9201 Puconci


Partnerji operacije

Medičarstvo Celec Jožica Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci
OŠ Fokovci, Fokovci 32, 9208 Fokovci
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest


Ukrep po SLR

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov


Specifični cilj

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev


Namen operacije

Namen operacije je prispevati k aktivaciji endogenih potencialov območja, vzpostaviti nova delovna mesta in omogočiti dodatni vir dohodka predvsem za manjše turistične in kulinarične ponudnike ter kmetije. Z novimi znanji in produkti prispevati tudi k bolj zdravemu načinu življenja lokalnega prebivalstva in k večji kakovosti bivanja. Nove produkte in storitve razviti in oblikovati na osnovi trajnostnih konceptov in inovativnih rešitev, ki omogočajo visoko dodano vrednost, ter ohranjajo naravno okolje in kulturno dediščino.


Cilj operacije

Cilji operacije so spodbuditi tržno pridelavo zelišč na Goričkem, dvigniti usposobljenost in kompetence potencialnih pridelovalcev in ponudnikov ter tržni potencial območja. Razviti tri nove produkte in jih tržno pozicionirati ter vzpostaviti dve novi partnerstvi.


Rezultati operacije

  • Vzpostavitev zeliščarskega učnega centra - usposobljeni ponudniki, zaposleni v zaposlitvenih centrih in zainteresirani posamezniki za pridelavo in predelavo zelišč
  • Razviti novi integralni produkti
  • Vzpostavitev novih inovativnih partnerstev

Obdobje izvajanja operacije

Januar 2020 - Marec 2021

Celotna vrednost operacije v EUR: 51.061,60 €
Znesek sofinanciranja v EUR: 43.402,36 €

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«


Povezave

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in
spletna stran PRP (www.program-podezelja.si/).